ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΕ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΑ

Τρίκορφο
Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,2 MW βρίσκεται στη θέση «Τρίκορφο», του Δ. Καρύστου, Π.Ε. Ευβοίας και αποτελείται από:
  • Έξι (6) ανεμογεννήτριες Siemens SWT108 – 3,2 MW
  • Υποσταθμό ανύψωσης Μέσης/Υψηλής τάσης 20/150 kV
  • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2019, ενώ η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή του ανέρχεται στις 70 GWh.